Tên đơn vịĐịa chỉ trang thông tin điện tử
1  MN Hòa Hiệp Namhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoahiepnam
2  MN Hòa Hiệp Trunghttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoahieptrung
3  MN Hòa Xuân Namhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoaxuannam
4  MN Hòa Thànhhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoathanh
5  MN Hòa Xuân Tâyhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoaxuantay
6  MN Hòa Hiệp Bắchttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoahiepbac
7  MN Hòa Tân Đônghttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoatandong
8  MN Hòa Xuân Đônghttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoaxuandong
9  MN Hòa Vinhhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoavinh
10  MN Hòa Tâmhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-mnhoatam
11 TH Nguyễn Bá Ngọchttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thnguyenbangoc
12  TH Võ Thị Sáuhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thvothisau
13  TH Chu Văn Anhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thchuvanan
14  TH Lê Quí Đôn  https://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thlequidon
15  TH Nguyễn Tất Thànhhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thnguyentatthanh
16  TH Trần Quốc Toảnhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thtranquoctoan
17  TH Trần Phúhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thtranphu
18  TH Đỗ Như Dạyhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thdonhuday
19  TH Kim Đồnghttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thkimdong
20  TH Phạm Văn Đồnghttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thphamvandong
21  TH Nguyễn Duhttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thnguyendu
22  TH Nguyễn Hữu Dựchttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thnguyenhuuduc
23  TH Nguyễn Trãihttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thnguyentrai
24  TH Võ Nguyên Giáphttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thvonguyengiap
25  TH Lý Tự Trọnghttps://edu.viettel.vn/pyn-donghoa-thlytutrong
26  THCS Tôn Đức Thắnghttps://edu.viettel.vn/thcstonducthanh
27  THCS Trần Hưng Đạohttps://edu.viettel.vn/thcstranhungdo
28  THCS Hoàng Hoa Thám https://edu.viettel.vn/thcshoanghoatham
29  TH&THCS Lê Thánh Tônhttps://edu.viettel.vn/thcslethanhton
30  THCS Quang Trunghttps://edu.viettel.vn/thcsquangtrung
31  THCS Nguyễn Chí Thanhhttps://edu.viettel.vn/thcsnguyenchithanh
32  THCS Trần Kiêthttps://edu.viettel.vn/thcstrankiet
33  TH&THCS Trần Nhân Tônghttps://edu.viettel.vn/thcstrannhantong
34  THCS Lương Tấn Thịnh https://edu.viettel.vn/thcsluongtanthinh
35  THCS Trường Chinhhttps://edu.viettel.vn/thcstruongchinh