CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000852697
 Hôm nay :   806       
 Hôm qua :    1298       
 Tất cả:   852697       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
I. KHỐI HỌC MẦM MON
 
 1-Tên đơn vị:   Mầm non Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 54564303
 Địa chỉ:   Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0918115308
 Thư điện tử:   mnclhoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  MN HÒA HIỆP TRUNG Mã PMIS: 54564302
 Địa chỉ:   Phú Hiệp 2 – Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa-PY
 Điện thoại:   0986693699
 Thư điện tử:   mnclhoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  MN HÒA XUÂN NAM Mã PMIS: 54564307
 Địa chỉ:   HẢO SƠN NAM, XÃ HÒA XUÂN NAM
 Điện thoại:   0573511568
 Thư điện tử:   mamnonclhoaxuannam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  MNCL HÒA THÀNH Mã PMIS: 1111
 Địa chỉ:   Thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành,huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   057.3566166
 Thư điện tử:   mnclhoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Xuân Tây Mã PMIS: 54564306
 Địa chỉ:   Thôn Bàn Nham Bắc- Hòa Xuân Tây – Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   01652411888
 Thư điện tử:   mnhoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Hiệp Bắc Mã PMIS: 1212
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Bắc- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   01639244920
 Thư điện tử:   mnclhoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Tân Đông Mã PMIS: 1234
 Địa chỉ:   Hòa Tân Đông
 Điện thoại:   111111111
 Thư điện tử:   mnclhoatandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 21212
 Địa chỉ:   Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01653767469
 Thư điện tử:   mnclhoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Vinh Mã PMIS: 12345
 Địa chỉ:   Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01692619167
 Thư điện tử:   mnclhoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Tâm Mã PMIS: 54321
 Địa chỉ:   Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01206140082
 Thư điện tử:   mnclhoatam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
II. KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Xuân Tây Mã PMIS: 54564415
 Địa chỉ:   Bàn Nham Bắc, Hòa Xuân tây, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057 3519235
 Thư điện tử:   s2hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông Mã PMIS: 54564418
 Địa chỉ:   Phú Lương, Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573527118
 Thư điện tử:   s1hoatandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  http://qlnt.e-school.edu.vn
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Bắc Mã PMIS: 54564402
 Địa chỉ:   Mỹ Hòa, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057 3548844
 Thư điện tử:   so2hoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  TH số 1 Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 411
 Địa chỉ:   Thạch Tuân 1, Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573515233
 Thư điện tử:   s1hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http:// www.so1hoaxuandong-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  http://smas.edu.vn/SchoolProfileArea/SchoolProfile/Edit?Tab=1
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  TH Số 2 Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 54564412
 Địa chỉ:   hòa xuân đông
 Điện thoại:   0573515818
 Thư điện tử:   s2hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA THÀNH Mã PMIS: 54564420
 Địa chỉ:   PHƯỚC BÌNH BẮC, HÒA THÀNH, ĐÔNG HÒA, PHÚ YÊN
 Điện thoại:   0573565288
 Thư điện tử:   s1hoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  pyn_th_so1hoathanh
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường TH số 2 Hòa Hiệp Trung Mã PMIS: 54564404
 Địa chỉ:   Khu phố Phú Thọ 1, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573545189
 Thư điện tử:   s2hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  so2hoahieptrung-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  PYN_th_so2hoahieptrung
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Thành Mã PMIS: 54564442
 Địa chỉ:   Phước Lộc, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573565314
 Thư điện tử:   s2hoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://so2hoathanh-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học Hòa Xuân Nam Mã PMIS: 54564410
 Địa chỉ:   Hảo Sơn, Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3511525
 Thư điện tử:   thhoaxuannam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://hoaxuannam-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  http://smas.edu.vn/Home/CheckLoginStatus
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 54564413
 Địa chỉ:   Bàn Thạch- Hòa Xuân Đông- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   0573515222
 Thư điện tử:   s3hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  Pyn_th_so3hoaxuandong
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Trường TH số 1 Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 54564406
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   0573536040
 Thư điện tử:   so1hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  so1hoahiepnam-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  pyn-th-so1hoahiepnam
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Tân Đông Mã PMIS: 54564419
 Địa chỉ:   Cảnh Phước, Hòa Tân, Đông Đông Hòa.
 Điện thoại:   0573527503
 Thư điện tử:   s2hoatandong.pgd donghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  Pyn_th_so2hoatandong
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Trường TH số 1 Hòa Hiệp Trung Mã PMIS: 54564403
 Địa chỉ:   Khu phố Phú hiệp 3, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.6256247
 Thư điện tử:   s1hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.ed.vn  
 Website:  So1hoahieptrung-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  PYN_th_so1hoahieptrung
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Vinh Mã PMIS: 545644176
 Địa chỉ:   Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573531195
 Thư điện tử:   s2hoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Trường TH số 1 Hòa Vinh Mã PMIS: 54564416
 Địa chỉ:   Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057 3531 340
 Thư điện tử:   s1hoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  so1hoavinh-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Trường TH Hòa Tâm Mã PMIS: 54564409
 Địa chỉ:   Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573513103
 Thư điện tử:   thhoatam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung Mã PMIS: 4321
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3545034
 Thư điện tử:   s3hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Hòa Xuân Tây Mã PMIS: 54564414
 Địa chỉ:   Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573519179
 Thư điện tử:   s1hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 54564408
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573603455
 Thư điện tử:   s3hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://so3hoahiepnam-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 20-Tên đơn vị:  Số 2 Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 98766
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   222222222
 Thư điện tử:   s2hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 21-Tên đơn vị:  Số 2 Hòa Hiệp Bắc Mã PMIS: 7654
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   3333333
 Thư điện tử:   s2hoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
III. KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  THCS Trần Hưng Đạo Mã PMIS: 05011059
 Địa chỉ:   Khu phố 4, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3531182
 Thư điện tử:   tranhungdao.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  THCS Tôn Đức Thắng Mã PMIS: 54564521
 Địa chỉ:   HÒA THÀNH, ĐÔNG HÒA, PHÚ YÊN
 Điện thoại:   053.3565302
 Thư điện tử:   tonducthang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tonducthang-donghoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  http://smas.edu.vn
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  THCS Lương Tấn Thịnh Mã PMIS: 54564503
 Địa chỉ:   Khu phố Phú Hiệp 2,TT Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573.545. 046
 Thư điện tử:   luongtanthinh.pgddonghoa@phuyen.edu  
 Website:  http://luongtanthinh-donghoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:   THCS Hoàng Hoa Thám Mã PMIS: 54564510
 Địa chỉ:   Vĩnh Xuân – Hòa Tân Đông – Đông Hòa – Phú Yên
 Điện thoại:   0573527528
 Thư điện tử:   hoanghoatham.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://hoanghoatham-phuyen.sch.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường THCS Trường Chinh Mã PMIS: 54564502
 Địa chỉ:   Mỹ Hòa, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573548063
 Thư điện tử:   truongchinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  truongchinh-pgddonghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  pyn_thcs_truongchinh
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường THCS Quang Trung Mã PMIS: 54564508
 Địa chỉ:   Thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  http://login.smas.edu.vn
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Chí Thanh Mã PMIS: 54564507
 Địa chỉ:   Thôn Bàn Thạch-xã Hoà Xuân Đông
 Điện thoại:   057. 3515120
 Thư điện tử:   nguyenchithanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  Pyn_thcs_nguyenchithanh
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  THCS Trần Kiệt Mã PMIS: 2222
 Địa chỉ:   Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573536041
 Thư điện tử:   trankiet.donghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  trankiet-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  THCS Trần Nhân Tông Mã PMIS: 3333
 Địa chỉ:   Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3513128
 Thư điện tử:   trannhantong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  THCS Lê Thánh Tôn Mã PMIS: 4141
 Địa chỉ:   Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057,3503288
 Thư điện tử:   lethanhton.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  lethanhton-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA