1. Thành tích đã đạt được trong năm học 2017-2018

          Trong năm học 2017-2018, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định công nhận 02 trường đạt chuẩn Quốc gia là: Trường MN Hòa Xuân Nam và Trường TH Trần Phú. Tính đến cuối năm học 2017-2018, đã có 04/10 trường MN đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 40%; 13/21 trường TH đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 61,9%; 7/10 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 70%.

    2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018-2019

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trong Học kỳ I năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh đã được UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Tính đến nay, đã có 04/10 trường MN đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 40%; 11/15 trường TH đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 73,3%; 8/8 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 100%; 0/2 trường TH&THCS đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 0%. Trong thời gian đến, Phòng GDĐT sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tại Trường MN Hòa Xuân Đông và Trường TH Nguyễn Hữu Dực.